ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden crowdfundingplatform Start.Solar.

1. Definities

 1. Account: Het door Registratie aangemaakte profiel van Gebruiker op het Start.Solar Platform welke toegang geeft tot (de besloten delen van) het Start.Solar Platform.
 2. Algemene Voorwaarden Start.Solar: deze algemene voorwaarden.
 3. Betalingspartner: NTB.
 4. Derdengeldenrekening: NTB.
 5. Crowdfunder: de Gebruiker die een investering doet in een Project.
 6. Doelbedrag: het door de Ondernemers beoogde op te halen geldbedrag, zoals vastgesteld door de Ondernemer.
 7. Doeldatum: de datum waarop het Doelbedrag uiterlijk dient te zijn opgehaald.
 8. Donatie: een door een Crowdfunder op grond van een Investeringsovereenkomst aan een Ondernemer verstrekte donatie.
 9. Eindbedrag: het op de Doeldatum opgehaalde bedrag aan Investeringen.
 10. Gebruiker: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon (die ten minste 18 jaar is) die zich heeft geregistreerd op het Start.Solar Platform en daarmee deze Algemene Voorwaarden van Start.Solar heeft aanvaard. Een Gebruiker kan Crowdfunder of Ondernemer worden.
 11. Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst die tussen Gebruiker en Start.Solar tot stand komt door registratie van de Gebruiker op het Start.Solar Platform.
 12. Investeringsovereenkomst: iedere overeenkomst tussen Ondernemer en Crowdfunder, zoals gedefinieerd in het Informatie Memorandum van de Ondernemer, ten aanzien van het doen van een Investering en die tot stand komt nadat (i) de crowdfunders de Inschrijvingsovereenkomst hebben getekend én (ii) de Uitgevende Instelling uiteindelijk de Inschrijvingsovereenkomst heeft bevestigd middels het bestuursbesluit.
 13. Ondernemer: de Gebruiker van wie het Project is toegelaten tot het Start.Solar Platform.
 14. Project: het door een Ondernemer opgezet project dat toegelaten is tot het Start.Solar Platform.
 15. Projectovereenkomst: de overeenkomst die schriftelijk tussen Start.Solar en een Gebruiker wordt gesloten nadat door Start.Solar is bepaald dat een Project van de Gebruiker voldoet aan de in de Toelatingsprocedure gestelde voorwaarden voor toelating tot het Start.Solar Platform.
 16. Registratie: Een verplichtte handeling op de website van het Start.Solar platform waarbij de Crowdfunder ten minste een e-mail adres en een alias moet verstrekken aan Start.Solar alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het Start.Solar Platform.
 17. Toelatingsprocedure: De door Start.Solar uit te voeren procedure om te bepalen of een Gebruiker aan de voorwaarden voldoet om aangemerkt te worden als Ondernemer.
 18. Transactiekosten: een bedrag van XX dat door Start.Solar in rekening wordt gebracht als transactiekosten op het moment dat betaling van een Investering wordt gedaan.
 19. Start.Solar: ADRES + KVK.
 20. Start.Solar Platform: het door Start.Solar opgezette online crowdfundingplatform voor zonne-energie op de website www.start.solar, en alle  daarbij behorende domeinen zoals o.a. market.start.solar

2. Algemeen

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Start.Solar zijn van toepassing tussen Start.Solar en iedere Gebruiker, maar ook tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer die een Investeringsovereenkomst sluiten.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Start.Solar of haar rechtsopvolger en de natuurlijke persoon die geïnteresseerd is in crowdfunding en/of vermogen wil verschaffen of heeft verschaft aan ondernemers die een investeringsvoorstel op de website van Start.Solar hebben gepubliceerd en die in het kader daarvan gebruik wenst te maken en/of gebruik maakt van de website van Start.Solar (“Investeerder”), voor zover daarvan niet is afgeweken in de overeenkomst(en) en/of bijzondere voorwaarden die tussen Start.Solar en de Investeerder gelden (“Overeenkomst(en)”) of daar strijdig of onverenigbaar mee zijn. Indien in deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen naar Overeenkomst(en) worden daaronder mede begrepen de Algemene Voorwaarden.

4. Regelgeving

 1. Start.Solar is niet vergunningplichtig noch prospectusplichtig op grond van de Wet op Financieel Toezicht. Dit is – op basis van de door Start.Solar beschreven activiteiten die Start.Solar ook als zodanig uitvoert - door zowel de Autoriteit Financiële Markten schriftelijk bevestigd, welke ter inzage beschikbaar is.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden Start.Solar, de rechtsverhouding tussen Start.Solar en enige Gebruiker en tussen iedere Crowdfunder en Ondernemer tussen wie een Investeringsovereenkomst is gesloten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden Start.Solar zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. De Crowdfunder heeft het recht om de overeenkomst(en) die worden gesloten met Start.Solar ten aanzien van de dienstverlening door Start.Solar, zoals het ter beschikking stellen van de Start.Solar-website voor het gebruik daarvan voor onder andere het verrichten van Investeringen, binnen veertien (14) kalenderdagen na het sluiten van deze overeenkomst(en) te ontbinden

5. Privacy

 1. Start.Solar verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt gedaan in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de op het website van Start.Solar beschikbare Privacy Policy. De Privacy Policy vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden Start.Solar. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden Start.Solar wordt de Privacy Policy dan ook eveneens geaccepteerd.
 2. Ten aanzien van de gebruiks- en transactiegegevens en de (overige) gegevens die aan Start.Solar worden verstrekt geeft Crowdfunder voorts zijn expliciete toestemming aan Start.Solar om die gegevens te gebruiken voor service of andere aan het gebruik of de werking van aan het Platform gerelateerde berichten en om Crowdfunders te informeren, via e-mail of anderszins, over de producten en diensten van Start.Solar;
 3. Start.Solar zal de persoonsgegevens van Crowdfunder enkel aan derden verstrekken indien en voor zover Start.Solar hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 4. Iedere Gebruiker kan zijn voorkeuren ten aanzien van de informatievoorziening door Start.Solar beheren in zijn account.    

6. Intellectueel Eigendom

 1. De website van Start.Solar en het Start.Solar Platform zijn auteursrechtelijk beschermd. Start.Solar is houder van deze rechten, met uitzondering van de rechten ten aanzien van de door de Ondernemer zelf aangeleverde gegevens die met betrekking tot de Projecten zijn geplaatst. Het is niet toegestaan de gegevens op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken. ## 7. Aansprakelijkheid
 2. Start.Solar besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op het Start.Solar Platform. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voor komen. Start.Solar is – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Start.Solar – niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Start.Solar of  voor de Ondernemers aan Start.Solar.
 3. De op het Start.Solar Platform geplaatste teksten aangaande de Projecten geven alleen de mening van de Ondernemers zelf weer en niet die van Start.Solar. Start.Solar heeft enkel een faciliterende rol tussen Crowdfunder en Ondernemer, welke rol onder meer bestaat uit het uitvoeren van de Toelatingsprocedure. Start.Solar geeft echter geen enkel oordeel over de kans van slagen van enig Project en de risico’s verbonden aan het doen van een Investering in een Project. Start.Solar is hiervoor – tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Start.Solar – op geen enkele wijze aansprakelijk en een beslissing tot het doen van een Investering is dan ook volledig voor rekening en risico van de Crowdfunder.
 4. De aansprakelijkheid van Start.Solar is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade. Start.Solar is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, schade door bedrijfsstilstand, schade als gevolg van aanspraken van derden, verlies van gegevens en gevolgschade.
 5. Start.Solar is gerechtigd om - met uitzondering van de algemene voorwaarden & privacy policy - de inhoud van het Start.Solar Platform te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te doen. ## 8. Duur, opschorting en ontbinding van Gebruiksovereenkomst
 6. De Gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 7. Start.Solar mag de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) ontbinden en haar verplichtingen opschorten wanneer:- Gebruiker diens verplichtingen op grond van de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt en na te zijn gesommeerd en een termijn van ten minste 7 dagen te hebben gekregen om zijn verplichting alsnog na te komen, in verzuim blijft;- Start.Solar na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst bekend wordt met feiten of omstandigheden die goede grond opleveren te vrezen dat Gebruiker de verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet zal nakomen;- Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Gebruiksovereenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de Gebruiksovereenkomst in redelijkheid niet van Start.Solar kan worden gevraagd;- Gebruiker onrechtmatig informatie op het Start.Solar Platform heeft geplaatst, en;- Het faillissement van Gebruiker is aangevraagd of een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van Gebruiker is ingediend.
 8. Zodra de Gebruiksovereenkomst wordt ontbonden is Start.Solar gerechtigd de Gebruiker de toegang tot het Start.Solar Platform te ontzeggen en de door de Gebruiker geplaatste content te verwijderen.
 9. Als Start.Solar gebruik maakt van een van de in artikel 8.2 genoemde bevoegdheden, doet dat niet af aan de eventuele toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Start.Solar tussen Crowdfunder en Ondernemer.
 10. Als Start.Solar gebruik maakt van een van de in artikel 8.2 genoemde bevoegdheden, is Start.Solar uit dien hoofde op geen enkele wijze gehouden tot het betalen van enige vergoeding van kosten of schade die daardoor op welke wijze dan ook zijn ontstaan.

9. Diversen

 1. Als enige bepaling van de Algemene Voorwaarden Start.Solar ongeldig of niet bindend wordt geoordeeld, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Start.Solar onverlet.
 2. De artikelen in de Algemene Voorwaarden Start.Solar die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren nadat de Gebruiksovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd, waaronder de artikelen 7, 9 en 12, blijven ook van kracht nadat de Gebruiksovereenkomst of Investeringsovereenkomst is geëindigd.
 3. Start.Solar kan deze Algemene Voorwaarden Start.Solar wijzigen of aanvullen. In dat geval zal Start.Solar zich inspannen om iedere Gebruiker vóór de ingangsdatum van de desbetreffende wijziging in deze Algemene Voorwaarden Start.Solar op de hoogte te stellen.

10. Klachten

 1. Klachten kunnen per e-mail worden doorgegeven [email protected]. Binnen tien werkdagen zal een reactie volgen waarin de vervolgstappen worden vermeld. Start.Solar zal zich vervolgens inspannen de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen of laten afhandelen.
 2. Als een klacht ziet op het niet voldoen door een Ondernemer van diens verplichtingen jegens een Crowdfunder zal Start.Solar de Ondernemer hierop aanspreken. Start.Solar is echter geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen van een Ondernemer.

11. Totstandkoming Investeringsovereenkomst en vormen van Investering

 1. Een Investering door de Crowdfunder wordt gedaan door het sluiten van een Investeringsovereenkomst, welke langs elektronische weg tot stand komt door bevestiging van aanvaarding door de Crowdfunder.
 2. De Investering zal bestaan uit het kopen van Producten, ofwel gebruik maken van Diensten, ofwel een combinatie van beide vormen.
 3. De vormen waarop een Investering kan worden gedaan verschillen per Project en staan vermeld op het Start.Solar Platform in de vorm van verschillende pakketten.
 4. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal worden gedaan onder de opschortende voorwaarde van het behalen van het Doelbedrag door de Ondernemer waarop de Investering ziet. Iedere betaling van een Investering door een Crowdfunder zal daarnaast worden gedaan op de Derdengeldenrekening, waarop de gelden zullen worden gehouden ten behoeve van de Crowdfunder totdat duidelijk is of het door de betreffende Ondernemer beoogde Doelbedrag op de Doeldatum is behaald en of de opschortende voorwaarde aldus is vervuld. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum niet is gehaald zal het bedrag, minus de Transactiekosten, teruggestort worden naar de Crowdfunder. Wanneer het Doelbedrag op de Doeldatum wel is gehaald, wordt het bedrag, minus de Transactiekosten, doorgestort naar de Ondernemer.
 5. Voor de betalingen die via het Start.Solar platform worden gedaan wordt gebruik gemaakt van de Derdengeldenrekening. Alle tegoeden van de Derdengeldenrekening worden gehouden door een stichting die onafhankelijk is van de Crowdfunder en Ondernemer en wordt beheerd door de Betalingspartner. In de tijd tussen de investering door de Crowdfunder tot het moment waarop het Doelbedrag wordt behaald, wordt het geld door de Betalingspartner gehouden ten behoeve van de Crowdfunder. Dit betekent dat bij een faillissement of bij het niet behalen van Doelbedrag van de Ondernemer gedurende die periode, de Crowdfunder het betaalde geld, minus de Transactiekosten, terug krijgt.

12. Overmacht

 1. Ondernemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen uit de Investeringsovereenkomst op te schorten, als hij door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere niet aan Ondernemer toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen: stakingen bij Ondernemer of derden, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers.
 3. Wanneer de overmacht langer voortduurt dan 90 aaneengesloten dagen, hebben beide Partijen het recht de Investeringsovereenkomst te ontbinden. Partijen hebben dan geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.